Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gedeponeerd d.d. 17 februari 2012 k.v.k. te Almere

Algemene voorwaarden van ORS RioolService

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

– ORS RioolService:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORS RioolService.

-Opdrachtgever:
de natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Optimaal RioolService tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden dan wel leveringen.

-Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Optimaal RioolService tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en leveringen waarop de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten , leveringen en op alle overeenkomsten welke tussen de opdrachtgever en Optimaal RioolService worden overeengekomen.
  2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Optimaal RioolService de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Verstopping-Nederland, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Optimaal RioolService heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
  2. Een overeenkomst komt tot stand
  – Indien Optimaal RioolService een aanvraag of een opdracht binnen 10 werkdagen, schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij:
  – Indien een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend, hetzij:
  – indien Optimaal RioolService een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvraag of de opdracht.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Optimaal RioolService vermeld.
  2. Indien na de datum van een aanbod van Optimaal RioolService door voor de uitvoering van de werkzaamheden of diensten een kostenfactor een wijziging ondergaat, is Optimaal RioolService gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige zin onverlet.
  3. Optimaal RioolService is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Optimaal RioolService maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan andere prijzen in rekening moeten worden gebracht dan aanvankelijk overeengekomen, is Optimaal RioolService bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitenrechtelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aansprak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 277 van het boek 6 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 5: Meer- en minderwerk

De werkzaamheden van Optimaal RioolService zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden, zowel mondeling als ook schriftelijk tussen Optimaal RioolService en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur.

Artikel 6: Betaling, zekerheidsstelling en incasso

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle aan Optimaal RioolService verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Optimaal RioolService aangewezen of op de factuur aangegeven bank- of girorekening.
  2. Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, of een gedeelte van de maand, dat betaling uitblijft, zulks onverminderd het bepaalde in lid 4.
  3. Optimaal RioolService is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Optimaal RioolService krachtens de vorige volzin voldoet, is Optimaal RioolService gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Optimaal RioolService bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 277 van boek 6 van het burgerlijk wetboek.
  4. Indien buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen nodig blijkt is de opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten verschuldigd . Voornoemde kosten worden begroot op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350 onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Optimaal RioolService gerechtigd is vergoeding voor de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Artikel 7: (Op)levertijden

 1. Door Optimaal RioolService opgegeven (op)levertijden of –termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  2. Overschrijding van een door (op)levertijd of –termijn verplicht Optimaal RioolService niet tot enige vorm van schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten.
  3. De overeengekomen (op)levertijd of –termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop Optimaal RioolService de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 8: Klachten en garantie

 1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Optimaal RioolService te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en de omvang van de klacht, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen.
  2. Optimaal RioolService behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.
  3. Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden, is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Optimaal RioolService verleent.
  4. Optimaal RioolService is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Optimaal RioolService heeft voldaan.

Artikel 9. Garantiebepalingen:

Indien wij een verstopping niet kunnen oplossen betaalt u niets Deze garantie vervalt indien:
1. Er bouw afval in de afvoerleiding, standleiding of hoofd riool zit
2. Als de verstopping zich buiten uw woning bevindt
3. Indien de verstopping veroorzaak is door wortel groei in het riool
4. Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofd riool
5. Er een bouw en/of constructie fout wordt vastgesteld
6. In deze gevallen dient u de afgesproken kosten gewoon te voldoen
6 U dient contant te betalen bij de monteur.

Artikel 10: Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Optimaal RioolService redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Optimaal RioolService de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, in het bijzonder elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
  2. In aanvulling op hetgeen krachtens de Nederlandse wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking, werkonderbreking of stiptheidsacties alsmede elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt.
  3. Optimaal RioolService is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
  4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Optimaal RioolService niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Optimaal RioolService is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden of te lijden schade als gevolg van door of in opdracht van Optimaal RioolService uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Optimaal RioolService of door haar ingeschakelde hulppersonen.
  2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 is Optimaal RioolService nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)direct bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
  3. Voor zover de wet dat toestaat vrijwaart de opdrachtgever Optimaal RioolService voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Optimaal RioolService uitgevoerde werkzaamheden.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Optimaal RioolService voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor Optimaal RioolService krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
  5. Ongeacht het bepaalde in lid 1 is een eventuele aansprakelijkheid van Optimaal RioolService in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het door Optimaal RioolService in rekening gebrachte factuurbedrag, of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die Optimaal RioolService terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 12: Einde van de overeenkomst

 1. Optimaal RioolService kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien
  a. er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt.
  b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht.
  c. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd.
  d. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Optimaal RioolService krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
  2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden Optimaal RioolService een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige werkzaamheden een wezenlijke tekortkoming in de nakoming zal plaatsvinden, kan Optimaal RioolService binnen een redelijke termijn de overeenkomst met betrekking tot het nog uit te voeren deel ontbinden.
  3. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Optimaal RioolService uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle door Optimaal RioolService aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen Optimaal RioolService en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te den Haag.
  3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Optimaal RioolService te zijner vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
  4. In geval van een keuze van Optimaal RioolService voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.